ตำบลคลองกระบือ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะสภาตำบลคลองกระบือ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ โดยประกาศในราชกิจจา-นุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอน 9 ง. ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 มีผลบังคับวันที่ 30 มีนาคม 2539 ปัจจุบัน อบต.คลองกระบือ เป็น อบต. ชั้น 5 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบลคลองกระบือ ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านงาม บ้านนางาม บ้านนางาม บ้านตรงบน บ้านเกาะพุด บ้านหัวไทร บ้านเสม็ดเอน บ้านคลองสุขุม บ้านบางสระ บ้านบางอิฐ บ้านปากโอ บ้านคลองน้อย
สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลคลองกระบือตั้งอยู่ในเขตอำเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
ระยะห่างจากอำเภอปากพนัง 10 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัด
นครศรีธรรมราชระยะทาง 20 กิโลเมตร พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำนา และเพาะปลูก
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก และ ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านใหม่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,666 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,364 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก เกษตรกรรม
อาชีพเสริม ค้าขาย

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.