ตำบลทรายขาว
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว องค์การบริหารส่วนตำบลเกิดโดยกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลตามนัย มาตรา40 และมาตรา 95แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ครั้งที่2 จำนวน2,143 แห่ง โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอน9ง ลงวันที่30 มกราคม 2539 ตำบลทรายขาวตามความเป็นมา หมายถึงหมู่บ้านดั้งเดิมที่มีบ่อทรายสีขาวขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 และได้พัฒนามาเป็นตำบลทรายขาวมาจนถึงปัจจุบัน
สภาพทั่วไปของตำบล :
- เนื้อที่ การบริหารส่วนตำบลทรายขาวมีเนื้อที่ประมาณ 53.356 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ33,347 .50 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอหัวไทร ประมาณ 7 กิโลเมตร
- ลักษณะภูมิประเทศ มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มใช้เป็นที่ตั้งของชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม ด้านทิศตะวันตกเป็นที่ราบเทือกเขาพระบาท

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านราม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
ทิศใต้ ติดกับ ต.แหลม ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,379 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,346 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำการเกษตรกรรม
อาชีพเสริม ค้าขาย ประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง
2. โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง
3. สถาบันอุดมศึกษา 1 แห่ง
4. ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน 11 แห่ง
5. วัด 4 แห่ง
6. สำนักสงฆ์ 1 แห่ง
7. สถานีอนามัย 1 แห่ง
8. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 11 แห่ง


เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.