ตำบลหลักช้าง
กิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศยกฐานะสภาตำบลหลักช้างเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหลักช้าง โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปเล่ม 113 ตอน 9ข ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 มีผลบังคับใช้ วันที่ 30 มีนาคม 2539 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลหลักช้างเป็น อบต. ชั้น 5 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ ทั้งตำบลหลักช้างประกอบไปด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งปอน หมู่ที่ 2 บ้านโคกทือ หมู่ที่ 3 บ้านนาปราน หมู่ที่ 4 บ้านหนองเตย หมู่ที่ 5 บ้านหนองใหม่ หมู่ที่ 6 บ้านหลักช้าง หมู่ที่ 7 บ้านกันซาง
ตำบลหลักช้าง

สภาพทั่วไปของตำบล :
- เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหลักช้าง เป็น 1 ใน 3 ของกิ่งอำเภอช้างกลาง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 48.231 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างจากกิ่งอำเภอช้างกลางประมาณ 5 กิโลเมตร
- ลักษะสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำธรรมชาติหลายสาย เหมาะกับการประกอบอาชีพเกษตกรรม ลักษณะของดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วน , ดินเหนียว , ดินปนทราย จึงเหมาะแก่การทำสวน , ทำนา
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
ทิศใต้ ติดกับ ต.แก้วแสน อ.นาบอน และ ต.ช้างกลาง กิ่งอ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ช้างกลาง กิ่งอ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แก้วแสน และ ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,537 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,375 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
- อาชีพหลัก รับจ้างทั่วไปและเกษตรกรรม
- อาชีพรอง ค้าขาย รับราชการ และประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
2. โรงเรียนอนุบาล (เอกชน) 1 แห่ง
3. โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
4. โรงเรียนมัธยมศึกษา (เอกชน) 1 แห่ง
5. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน 3 แห่ง
6. หอกระจายข่าว 5 แห่ง
7. วัด/สำนักสงฆ์ 3 แห่ง
8. สถานีอนามัยประจำตำบล 3 แห่ง
9. สถานพยาบาลเอกชน 1 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.