ตำบลท่าแซะ
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลท่าแซะ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอท่าแซะ ประกอบไปด้วย 16 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านนาดอน หมู่ 2 บ้านเกาะปอ หมู่ 3 บ้านแหลมยาง หมู่ 4 บ้านคลองบ่อ หมู่ 5 บ้านทุ่งบิ่น หมู่ 6 บ้านโตนดการ้อง หมู่ 7 บ้านยางฆ้อ หมู่ 8 บ้านนาสร้าง หมู่ 9 บ้านนาหวาน หมู่ 10 บ้านน้ำหัก หมู่ 11 บ้านนาตาสอน หมู่ 12 บ้านเขาวง หมู่ 13 บ้านน้ำพุ หมู่ 14 บ้านเขาอำปาง หมู่ 15 บ้านเขาน้อย หมู่ 16 บ้านรัชดา

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีคลองท่าแชะ ซึ่งเกิดจากเขากระทะครอบ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชากรส่วนมากประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ทำนา อุตสาหกรรม และ พาณิชยกรรม มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 17 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 73,670.37 ไร่ หรือ 117.25 ตร.กม. รายได้เฉลี่ยของประชากรต่อคนต่อปี 20,000 บาท ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และ ศาสนาอิสลาม
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.คุริง และ ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ทิศใต้ ติดกับ ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,980 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,256 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา, ทำสวน/ทำไร่, อุตสาหกรรม
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัด 4 แห่ง
2. สถานที่ราชการ 13 แห่ง
3. ธนาคาร 4 แห่ง
4. โรงเรียน 8 แห่ง
5. สำนักงานเทศบาลตำบล 2 แห่ง
6. ที่ทำการ อบต. 1 แห่ง
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง
8. มัสยิส 1 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.