ตำบลแม่สา
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลแม่สา ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่ริม ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านศรีบุญเรือง บ้านท่าไคร้ บ้านแม่สาหลวง บ้านแม่สาน้อย บ้านดอนชัย และบ้านวารีธรรม (ท้องฝายพัฒนา) เดิมชื่อตำบลท่าไคร้ เมื่อ พ.ศ. 2473 พระศรีวรานุรักษ์ เป็นนายอำเภอแม่ริม พ่อขุนบรรเทิง เป็นผู้ปกครองตำบล เห็นว่าชาวบ้านใช้น้ำจากลำน้ำแม่สา มีความอุดมสมบูรณ์ใช้ในการเกษตรดี จึงให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นตำบลแม่สา เดิมแยกหมู่บ้านเป็น 4 หมู่บ้าน สืบต่อกันมาจนปัจจุบันแยกเป็น 6 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลแม่สา ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอแม่ริม ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มทั้งตำบล เป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้ มีลำธารไหลผ่านบางหมู่บ้าน มีวิวทัศน์สวยงามแบบป่าเขาลำธาร เหมาะสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยแบบอิงบรรยากาศ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 31,368 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,384 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,342 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก รับจ้าง รับราชการ ค้าขาย

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) อบต. แม่สา
2) วัดศรีบุญเรือง
3) วัดท่าไคร้
4) วัดแม่สาหลวง
5) วัดดอนชัย
6) วัดสว่างบรรเทิง
7) สำนักสงฆ์วัดดอยน้อย
8) สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
9) ม.ราชภัฎเชียงใหม่
10) โรงเรียนบ้านแม่สา
11) ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ
12) กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรมพิเศษที่ 5
13) กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 5
14)กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.