วิสาหกิจชุมชนไทยหัตถศิลป์เครื่องทอง (Thaihandicrafts) .... OTOP e-Commerce

วิสาหกิจชุมชนไทยหัตถศิลป์เครื่องทอง (Thaihandicrafts) .... OTOP e-Commerce

วิสาหกิจชุมชนไทยหัตถศิลป์เครื่องทอง (Thaihandicrafts) .... OTOP e-Commerce

วิสาหกิจชุมชนไทยหัตถศิลป์เครื่องทอง (Thaihandicrafts) .... OTOP e-Commerce

ติดต่อ :

โทร :

ข้อมูลทั่วไป

หัตถศิลป์เครื่องทอง

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

งานประดับลวดลายปิดทองมีมาแต่โบราณ เดิมใช้วิธีกระแหนะรัก คือใช้รักคลึงลงบนลาย นำไปติดกับภาชนะ (หุ่น) ที่ต้องการแล้วลงรักปิดทองประดับด้วยกระจกสีต่างๆ นิยมทำเป็นตะลุ่ม พานแว่นฟ้า โกฏิ ตู้ งานเหล่านี้ไม่มีผู้ทำต่อ ขาดช่วงไป คงมีไว้ในพิพิธภัณฑ์ และกลุ่มผู้อนุรักษ์เท่านั้น ต่อมาผู้จัดทำสนใจได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน แล้วทดลองทำตามแบบที่มีอยู่ (ตะลุ่ม) แต่ดัดแปลงจากการกระแหนะรัก เพราะรักหายากและราคาแพง มาเป็นการพิมพ์ลายจากดินทำหัวโขนติดลายบนหุ่นที่ต้องการ แล้วลงรักปิดทองคำแท้ ต่อมาได้พัฒนาเป็นรูปแบบอื่นตามความต้องการของลูกค้า เช่น เตียบ ตู้พระไตรปิกฏ บุษบก โคมไฟ คันฉ่อง ตู้ใส่พระพุทธรูป (ตู้อัฒจรรย์) โดยจัดตั้งกลุ่มและฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความชำนาญ เพื่อให้ได้คุณภาพและความประณีต ทั้งยังต้องการให้งานประดับลวดลายปิดทองคงอยู่ และเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม