แหล่งท่องเที่ยว ตรัง

แหล่งท่องเที่ยว

กลองยาวทุ่งใหญ่สามัคคี

กลองยาวทุ่งใหญ่สามัคคี

กลองยาวทุ่งใหญ่สามัคคี

กลองยาวทุ่งใหญ่สามัคคี

กลุ่มได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 พ.ค.35 โดยเริ่มจากกลุ่มสตรีในหมู่บ้านมีความต้องการทำกิจกรรมเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเสริมสร้างความสามัคคีของสมาชิก ประกอบกับมีคนในชุมชนที่มีความสามารถด้านกลองยาวจึงได้จัดตั้งกันเป็นคณะกลองยาว รับแสดงในงานต่าง ๆ

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ม.3,5

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ม.3,5

เป็นกลุ่มอนุรักษ์หอยกะปะ และป่าไม้ ซึ่งได้มีการวางแผนการดำเนินงานของบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจแผนชุมชน ปรับปรุงพัฒนานำไปสู่การเสริมรายได้ให้แก่ชุมชน

การแข่งขันกีฬาตำบลนาข้าวเสีย

ตำบลนาข้าวเสียมีการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประจำตำบลขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เยาวชนในตำบลใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสร้างความสามัคคีภายในตำบล

การแสดงมโนราห์

การแสดงมโนราห์

เป็นการแสดงมโนราห์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทางภาคใต้

การแสดงมโนราห์

การแสดงมโนราห์

การแสดงลิเกป่า

การแสดงลิเกป่า

เมื่อประมาณ 25 ปีที่ผ่านมามีนายค่วน ผลิผล เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งคณะลิเกค้วน เป็นหัวหน้าคณะได้เปลี่ยนชื่อคณะลิเก เป็นคณะ ศ. ประเทืองศิลป์

ควนปลวกล้อน

หมู่ที่ 3 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ

มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

จุดชมวิว

จุดชมวิว

เป็นจุดที่สามารถชมวิวของเกาะสุกรเป็นที่สูงอยู่บนยอดเนิน ต้องเดินขึ้นไปตรงจุดชมวิวไม่สามารถนำรถขึ้นไปได้

จุดชมวิวแหลมมะขาม

จุดชมวิวแหลมมะขาม

เป็นการท่องเที่ยวเพื่อชมธรรมชาติ และทัศนียภาพชายทะเลที่สวยงามของหมู่บ้าน ในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

จุดชมวิวแหลมมะขาม

จุดชมวิวแหลมมะขาม