แหล่งท่องเที่ยว นนทบุรี

แหล่งท่องเที่ยว

. พิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกาวาส

. พิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกาวาส

กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา (เกาะเกร็ด)

กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา (เกาะเกร็ด)

สภาพถนนคอนกรีต เชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน ภายในเกาะเกร็ด และสองข้างทางเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมต่างๆ หมู่บ้านหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา หมู่ 1 มีโรงงานทำเครื่องปั้นดินเผานานาชนิด รวมทั้งการทำจากบ้านต่างๆที่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม นอกจากจะได้ชมวิธีการผลิต ตั้งแต่การผสมดิน การปั้นด้วยฝีมือช่างปั้น และการนำไปเผาในเตาเผาแบบดั้งเดิม นักท่องเที่ยวยังจะได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่สวยงามด้วย

คลองขนมหวาน

เป็นลำคลองที่ผลิตขนมหวาน

ตลาดน้ำวัดแสงสิริธรรม

ตลาดน้ำวัดแสงสิริธรรม

แพริมน้ำอยู่ที่ท่าน้ำวัดแสงสิริธรรม จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน ผลผลิตจากการเกษตรกรรม

พระมหารามัญเจดีย์ ด้านหลังพระอุโบสถ (เกาะเกร็ด)

พระมหารามัญเจดีย์ ด้านหลังพระอุโบสถ (เกาะเกร็ด)

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าให้สร้างจำลองพระเจดีย์มุเตา ซึ่งองค์จริงอยู่ที่เมืองหงสาวดีราชธานีมอญ คนมอญเคารพนับถือมาก พระองค์จึงโปรดเกล้าให้สร้างจำลองไว้ที่วัดนี้ และทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งพระองค์ได้รับทูลเกล้าฯถวายจากผู้สำเร็จราชการอินเดีย ทรงแบ่งพระบรมธาตุนั้นเป็น 3 ส่วน อัญเชิญไปบรรจุที่วัดปรมัยยิกาวาส ที่เจดีย์ภูเขาทอง วัดสระเกศ และที่พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

พิพิธภัณฑ์วัดบางโค

พิพิธภัณฑ์วัดบางโค

ตั้งอยู่ภายในวัดบางโค โดยเป็นสถานที่รวบรวมของใช้ต่าง ๆ ของชาวบ้านมาไว้ ในพิพิธภัณฑ์มีของใช้หลายอย่าง เช่น ไม้นวดตาล เครื่องยนต์เก่าๆ

พิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกาวาส

พิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกาวาส

พิพิธภัณฑ์ของวัดแห่งนี้ เป็นที่รวบรวมโบราณวัตถุ ของเก่าแก่ที่มีค่าเอาไว้มากมาย รวมทั้งเครื่องปั้นดินเผา

พิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกาวาส

พิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกาวาส

ภายในอาคาร ชั้นบนของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเก็บรวบรวมของเก่าแก่ไว้มากมาย

พิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกาวาส

พิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกาวาส

พิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกาวาส

พิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกาวาส

พิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกาวาส

พิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกาวาส

พิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกาวาส

พิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกาวาส