แหล่งท่องเที่ยว น่าน

แหล่งท่องเที่ยว

กลุ่มเย็บผ้า

กลุ่มเย็บผ้า

กลุ่มผ้าและหัตถกรรมชุมชน บ้านท่าค้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลริม จะมีการเย็บผ้าพื้นเมืองจำหน่าย รวมไปถึงการทำผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมาย

กาดวังดอยชมวิว

ตั้งอยู่ในบ้านนาก้า หมู่ที่ 1 ต. ยาบหัวนา อ. เวียงสา จ. น่าน เป็นภูเขาสูงสามารถมองลงดูได้ทั้งสี่ทิศ ในช่วงฤดูหนาวมีหมอกเยอะมากมองดูเหมือนกับทะเลหมอก ปกคลุมไปทั่ว

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: บ้านห้วยหาด หมู่ที่ 7-บ้านห้วยหลักลาย หมู่ที่ 8 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร แหล่งต้นน้ำให้มีความสมบูรณ์และศึกษาวิธีชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎร์ในเชิงการเกษตร เดินดูน้ำตก สัตว์ป่า

กีฬาสัมพันธ์ส่วนราชการอำเภอทุ่งช้าง

กีฬาสัมพันธ์ส่วนราชการอำเภอทุ่งช้าง

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ส่วนราชการอำเภอทุ่งช้าง จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของส่วนราชการต่างๆในอำเภอทุ่งช้าง

กู่พระวัดน้ำลัด

กู่พระวัดน้ำลัด

กู่พระ สร้างด้วยอิฐและดินผสมหลายอย่าง ความสูงฐานล่าง 1 เมตร 9 ซ.ม. ตรงกลาง 1 เมตร 36 ซ.ม. ความสูง 4 เมตร 76 ซ.ม. ในกู่พระกว้างประมาณ 90 ซ.ม. สูง 1 เมตร ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2237 ผู้ริเริ่มก่อสร้าง พระครูบาสังข์เป็นอธิการคนแรก พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านคือ นายศรีวรรณ มาน้ำลัด พร้อมด้วยราษฎรบ้านน้ำสัก

ขุนสถาน

ขุนสถาน

ขุนสถาน

ขุนสถาน

ขุนสถาน

ขุนสถาน

ขุนสถาน

ขุนสถาน

หมู่ที่ 3 ต. สันทะ ชาวเขาเผ่าม้ง

คุ้มเจ้าราชบุตร

คุ้มเจ้าราชบุตร

(หมอกฟ้า ณ น่าน) ตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ.เมือง จ.น่าน ลักษณะเป็นบ้านสถาปัตยกรรมพื้นบ้านผสมผสานกับรูปแบบทางตะวันตกที่นิยมสร้างกันมากในสมัยร.5 ภายนอกตัวอาคารบ้านประดับด้วยลวดลายไม้ฉลุเป็นลายต่างๆ สวยงามมาก

คุ้มเจ้าราชบุตร

คุ้มเจ้าราชบุตร

จากประวัติเจ้าราชบุตรหลังที่เห็นปัจจุบันนั้น เป็นหลังที่สร้างขึ้นใหม่ หลังเดิมนั้นสร้างขึ้นโดยเจ้ามหาพรหมสุรธาดาฯ กับเจ้าแม่ศรีโสภา เจ้ามหาพรหมสุรธาดาฯ เจ้าผู้ครองนครน่านองค์สุดท้ายก่อนที่จะย้ายไปประทับที่หอคำ (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านปัจจุบัน) การก่อสร้างคุ้มหลังเดิมสร้างปีท.ศ.2446 เป็นคุ้มที่พำนักจนถึง พ.ศ.2484 รวม 38 ปี ต่อมาเจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน) พระโอรสของเจ้ามหาพรหมสุธาดาฯ ได้รื้อถอนคุ้มหลังเดิมและสร้างขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2484

คุ้มเจ้าราชบุตร

คุ้มเจ้าราชบุตร

สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2485 จวบจนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งสภาพในปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะเก่า และทรุดโทรมตามกาลเวลา เนื่องจากขาดการดูแลรักษา (สัมภาษณ์เจ้าสมปรารถนา สุริยา เจ้าของบ้านเมื่อ 11 กันยายน 2540)