แหล่งท่องเที่ยว ปราจีนบุรี

แหล่งท่องเที่ยว

ตลาดผลไม้หนองชะอม

ตลาดผลไม้หนองชะอม

ตลาดผลไม้หนองชะอม

ตลาดผลไม้หนองชะอม

เป็นแหล่งรวมผลไม้นานาชนิด ทั้งที่เป็นผลไม้ของจังหวัดปราจีน และจังหวัดใกล้เคียง มีผลไม้ตลอดทั้งปี และผลิตภัณฑ์เกษตร และอาหารแปรรูปมากมาย

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

เป็นตึกผู้ป่วยหลังแรกของโรงพยาบาลเมื่อปี พ.ศ. 2452 โดยท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์)ได้จ้างเหมาบริษัทโฮวาร์ดเออร์สกินตามแบบศิลปะบาโร้คของตะวันตก มีความประสงค์จะสร้างตึกหลังนี้ เพื่อจะใช้เป็นที่ประทับแรม ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หากเสด็จมลฑลปราจีนบุรีอีก หลังจากเสด็จครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2451 แต่พระองค์สวรรคตเสียก่อนในปีพ.ศ. 2453

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

อย่างไรก็ตามตึกหลังนี้ก็ยังคงใช้เป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี 2455 รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ อีกหลายพระองค์ คราวเสด็จมลฑลปราจีนบุรี โดยที่ท่านเจ้าของตึกไม่เคยใช้ตึกหลังนี้เป็นที่พำนักส่วนตัวเลย ตราบจนสิ้นอายุขัย ปี พ.ศ. 2465 จึงได้มีการตั้งศพของท่านไว้ชั้นบนของตึกก่อนการพระราชทานเพลิงศพในปีเดียวกัน จนกระทั่งในวันที่ 25 มกราคม 2533 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นโบราณสถาน

ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์

ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์

เป็นต้นโพธิ์ที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สูงประมาณ 30 เมตร เส้มรอบวงประมาณ 20 เมตร ตามตำนานกล่าวว่า พระเจ้าทวานัมปะยะดิษฐ เจ้าครองเมืองศรีมโหสถ ได้ส่งคณะฑูตเดินทางไปขอกิ่งต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าประทับตรัสรู้ จากเจ้าผู้ครองนครปาตลีบุตร ประเทศอินเดีย แล้วนำกิ่งโพธิ์มาปลูกที่วัดศรีมหาโพธิ์ ปัจจุบันต้นศรีมหาโพธิ์ใช้เป็นที่เคารพบูชาของชาวพุทธ และใช้เป็นสัญญลักษณ์ ของจังหวัดปราจีนบุรี อยู่ในพื้นที่หมู่ 6 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ 2 กิโลเมตร

ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์

ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์

ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์

ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์

ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์

ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์

ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์

ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์

ถ้ำพุทธาจาโร

มีลักษณะเป็นถ้ำบริเวณเขามดแดงเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม / วิปัสนา

ที่ทำการอุทยานแห่งชาติทับลาน

ที่ทำการอุทยานแห่งชาติทับลาน

อยู่ในเขตอำเภอนาดี บนทางหลวงหมายเลข 304 เลยสี่แยกกบินทร์บุรีไปประมาณ 30 กิโลเมตร ได้รับการจัดตั้งเป็น อุทยานฯ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2524 มีพื้นที่ประมาณ 2,240 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,400,000 ไร่ พืชที่พบมาก ในเขตอุทยานฯ ได้แก่ ต้นลานเป็นไม้ตระกูลปาล์ม นอกจากนั้น ยังมีน้ำตกทับลานหรือน้ำตกเหวนกกก น้ำตกบ่อทอง น้ำตกเวฬุวัลย์

ธารณี รีสอร์ท

ธารณี รีสอร์ท

255 หมู่ 3 ต.ทุ่งโพธิ์ โทร. (037)401371 บ้านหลังละ 2000 / คืน