แหล่งท่องเที่ยว ปัตตานี

แหล่งท่องเที่ยว

กีฬาตกปลา

กีฬาตกปลา

มีเป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือน พฤษภาคม ปี 45 เป็นครั้งที่ 15

คลองตุยง

คลองตุยง

เป็นคลองที่ไหลผ่านตำบลเกาะเปาะ มีความสวยงามของธรรมชาติรอบๆสองริมตลิ่งและชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิม

น้ำตกทรายขาว

น้ำตกทรายขาว

น้ำตกทรายขาว

น้ำตกทรายขาว

น้ำตกทรายขาว

น้ำตกทรายขาว

เป็นน้ำตกที่ตกจากหน้าผาสูง สองข้างมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมตลอด ให้ความร่มรื่นและสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

น้ำตกนาวิน

ม.4 บ้านบาลูกา ต.กะรุบี

บ้านสุสานเจ้าเภาหรือโต๊ะเภา

บ้านสุสานเจ้าเภาหรือโต๊ะเภา

ตั้งอยู่ในบริเวณมัสยิดดารุลอามาน บ้านเจาะกะพ้อใน ม.7 ต.กะรุบี

ป่าชุมชนบ้านตรัง

ป่าชุมชนบ้านตรัง

เป็นป่าไม้เบญจพรรณ พื้นที่ 12 ไร่ มีไม้หลากหลายชนิด มีสัตว์ป่าที่ไม่เป็นอันตราย มีนกนานาชนิด มีสัตว์น้ำบริเวณป่าชุมชน มีบรรยากาศที่ร่มรื่น เงียบสงบ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจธรรมชาติเชิงอนุรักษ์

มัสยิดกรือเซะ

มัสยิดกรือเซะ

เป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม สายปัตตานี-นราธิวาส บริเวณบ้านกรือเซะ เป็นมัสยิดตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร

มัสยิดกรือเซะ

มัสยิดกรือเซะ

มัสยิดกรือเซะ

มัสยิดกรือเซะ

มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี

มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี

เป็นมัสยิดที่มีความสวยงามที่สุดในประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติศาสนกิจของชาวมุสลิม สามารถเข้าเยี่ยมชมได้