แหล่งท่องเที่ยว ศรีสะเกษ

แหล่งท่องเที่ยว

การละเล่น

การละเล่น

การละเล่นศิลปะพื้นบ้านชาวอีสานประเภทหมอลำ ซึ่งมีหลายคณะ เช่น คณะพิณแคนบันเทิงศิลป์,รุ่งลำดวนวิเศษศิลป์,ปิยะวาทศิลป์,ศักดิ์สิทธิ์อำนวยศิลป์, รุ่งอิสานเจริญศิลป์ ติดต่อ : บ้านโพนยาง ม.7, บ้านหนองคู ม.3, บ้านหนองตาเชียง ม.5 ตำบลโพนยาง จ.ศรีสะเกษ

การละเล่น

การละเล่น

การแสดงประเพณีกลองตุ้ม

การแสดงประเพณีกลองตุ้ม

การแสดงประเพณีกลองตุ้ม เป็นการฟ้องรำกลองตุ้มของชาวบ้านอีต้อม ตำบลคำเนียม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีชาวอีสาน การแต่งกายใช้ผ้าพื้นเมืองลายขิด

กุดชมพู,ห้วยครก

เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่เป็นลักษณะออกไปทางธรรมชาติ โดยเฉพาะหน้าฝนน้ำจะใหลผ่านฝายคล้ายกับน้ำตกส่วนมาหนุ่มสาวชอบไปเที่ยวกันมาก

กู่สมบูรณ์

กู่สมบูรณ์

อยู่บริเวณบ้านหนองคูใหญ่ ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นปราสาทสามหลังบนฐานศิลาแลงเดียวกัน ปราสาทก่อนด้วยศิลาแลงร่วมกับอิฐ ก่อด้วยศิลาแลง ด้านใน หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ตัวปราสาททั้งหมดล้อมรอบด้วยคูน้ำรูปเกือกม้าเว้นทางเข้า ด้านทิศใต้ สันนิษฐานว่าปราสาทแห่งนี้คงจะสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรณที่ 17 ปัจจุบันกรมศิลปากร ได้ขึ้นทะเบียนและบูรณะซ่อมแซม

ค่ายลูกเสือห้วยคล้า

ค่ายลูกเสือของจังหวัดศรีสะเกษ มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำห้วยคล้าล้อมรอบ ธรรมชาติสวยงาม

งานประเพณีแข่งเรือ

งานประเพณีแข่งเรือ จะจัดขึ้นทุกปี โดยจะจัดในเดือน ตุลาคม ของทุกปี จะจัดอยู่ที่ริมลำน้ำเสียว

งานเทศกาลหอมแดง ของดียางชุม

เทศกาลหอมแดง ของดียางชุม ถือเป็นงานเทศกาลที่จัดขึ้นทุกปี เนื่องจากว่าชาวอำเภอยางชุมน้อยปลูกหอม กระเทียมเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นจำนวนมาก และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกร ในงานจะมีการประกวดกิจกรรมทางด้านการเกษตร การแข่งขันกีฬา การประกวดธิดาหอมแดง และอื่นๆอีกมากมาย กำหนดจัดงานประมาณ เดือน มีนาคมของทุกปี

งานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

งานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ทางอบต.กุง จะจัดทุกปี ซึ่งช่วยรณรงให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด โดยจะจัดในเดือน มีนาคมของทุกปี

ช่องสะงำ

เป็นจุดผ่อนปรนบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนค้าขายระหว่างประเทศ และเป็นเส้นทางเข้าสู่นครวัด นครธม ซึ่งเป็นโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวของกัมพูชา

น้ำตกนาตราว

น้ำตกนาตราว

เป็นน้ำตกที่เพิ่งค้นพบ มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติมาก น้ำตกสวยงาม บรรยากาศน่าท่องเที่ยว

น้ำตกภูละออ

ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าพนมดงรัก มีพื้นที่ ติดตำบลเสาธงชัยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ และสวยงามตลอดมา