แหล่งท่องเที่ยว สมุทรปราการ

แหล่งท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวทางเรือเชิงอนุรักษ์

เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยนั่งเรือรับจ้างจากจุดที่ว่าการอำเภอบางบ่อ เดินทางปหมู่บ้านต่าง ๆ ของตำบลบางพลีน้อย เพื่อเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวชนบท และทัศนียภาพสองฝั่งคลอง และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามวัดที่ตั้งอยู่ในชุมชน โดยลำคลองสามารถเชื่อมต่อถึงกันทุกหมู่บ้าน รวมถึงตำบลใกล้เคียง

การท่องเที่ยวทางเรือเชิงอนุรักษ์

เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยนั่งเรือรับจ้างจากจุดที่ว่าการอำเภอบางบ่อ เดินทางปหมู่บ้านต่าง ๆ ของตำบลบางพลีน้อย เพื่อเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวชนบท และทัศนียภาพสองฝั่งคลอง และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามวัดที่ตั้งอยู่ในชุมชน โดยลำคลองสามารถเชื่อมต่อถึงกันทุกหมู่บ้าน รวมถึงตำบลใกล้เคียง

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา สามารถท่องเที่ยวทางเรือ ชมสภาพป่าไม้ชายเลนริมแม่น้ำและวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชนเป็นการท่องเที่ยวทางน้ำทางหนึ่ง

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ถ้าหากมาจากท่าเรือวัดบางนานอก ข้ามฝั่งโดยเรือยนต์ข้ามฟากที่สามารถนำรถจักรยานและจักรยานยนต์ลงเรือข้ามฟาก ขึ้นท่าเรือวัดบางน้ำผึ้งนอก นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ มีถนนเชื่อมต่อระหว่างตำบล 6 ตำบล (พื้นที่ทั้ง 6 ตำบลมีลักษณะคล้ายกระเพาะหมู) เที่ยวชมความร่มรื่นของธรรมชาติ ซึ่งเป็นสภาพสวนได้อย่างมีความสุข โดยถนนเพชรหึงษ์ เป็นถนนสายหลักที่สำคัญของเขตกระเพาะหมู

การ์เด้นซิตี้โปโล

เป็นสถานที่ของเอกชนห่างจากถนนบางนา - ตราด 3 กม. เป็นสถานที่ฝึกซ้อมม้า และแข่งขันกีฬาม้าข้ามเครื่องกีดขวางที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

กินปูทะเล

กินปูทะเล

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่ทางจังหวัดฯ ให้การสนับสนุน เป็นโครงการที่นำนักท่องเที่ยวชมทิวทัศน์ทางธรรมชาติริมชายฝั่งทะเล ลำคลอง และริมวัง จะเห็นการประกอบอาชีพของชาวบ้านสาขลา ตำบลนาเกลือ ประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้ง หอย ปู ปลา และแวะชมพระปรางค์ (เจดีย์เอียง)ที่วัดสาขลา หมู่ที่ 3 ตำบลนาเกลือ และบริเวณทั่วไป และทานอาหารทะเลที่ป้อมพระจุลฯ

คลองปลัดเปรียง

ตลาดน้ำบางพลี

ตลาดน้ำบางพลี

เดิมชื่อ "ตลาดศิริโสภณ" เป็นตลาดเก่าแก่ตลาดหนึ่ง พื้นตลาดเป็นไม้สามารถเดินติดต่อกันได้ยาว 500 เมตร ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของคลองสำโรง มีอายุประมาณ 144 ปี (สันนิษฐานจากประวัติศาสตร์ คนจีนมาตั้งถิ่นฐานที่บางพลีในปี พ.ศ.2400) เป็นตลาดขนส่งสินค้าและผู้โดยสารจากภาคตะวันออกชายฝั่งทะเลกรุงเทพฯ การเดินทางสมัยก่อนใช้การแจว พายและแล่นใบ การค้าขายแลกเปลี่ยนจะอยู่ในลำคลองสำโรง ดังนั้นถือว่าตลาดน้ำบางพลีเป็นตลาดน้ำประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ง ซึ่งมีวิถีชีวิตเรียบง่าย และมีวัฒนธรรมมากมาย สมควรอนุรักษ์ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ภาพส่วนหนึ่งของสนามบิน และอาคารผู้โดยสาร

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Check in counter ตวรจเอกสาร ตั๋วเดินทาง และกระเป๋า

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

อาคารผู้โดยสาร ชั้น ขาออก

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

อาคารจอดรถและหอควบคุมการบิน