แหล่งท่องเที่ยว สมุทรสาคร

แหล่งท่องเที่ยว

คลองทิพยาลงกรณ์

คลองทิพยาลงกรณ์

ท่าฉลอม

ท่าฉลอม

หมู่บ้านชาวประมงท่าฉลอม เป็นตำบลใหญ่เรียกว่าท่าฉลอม เป็นเขตสุขาภิบาลแห่งแรกในประเทศไทย มีผู้ประกอบอาชีพประมงเป็นจำนวนมาก มีตลาดและกิจการต่อเรือตั้งเรียงรายอยู่บนฝั่งแม่น้ำท่าจีน

ท่าเรือเทศบาล

ท่าเรือเทศบาล

ท่าเรือข้ามฟากจากมหาชัยไปท่าฉลอม

ปากอ่าวท่าจีน

ปากอ่าวท่าจีน

บริเวณปากอ่าวท่าจีน เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่มีอาชีพประมงเป็นหลัก

ป่าชายเลน

ป่าชายเลน

วัดคลองตันราษฎร์บำรุง

เนื่องจากมีต้นสะแกมาก จึงได้ชื่อว่าวัดสะแก ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดคลองตันราษฎร์บำรุง

วัดคลองมะเดื่อ

วัดคลองมะเดื่อ

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ต.คลองมะเดื่อ เป็นวัดเก่าแก่ ประชาชนทั่วไปนิยมไปทำบุญ

วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว เป็นวัดเก่าแก่ ชุมชนชาวรามัญให้ความสำคัญ ร่วมกันทำบุญและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีชาวรามัญตลอดมา

วัดราษฎร์บำรุง (วัดหงอนไก่)

วัดราษฎร์บำรุง (วัดหงอนไก่)

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ต.คลองมะเดื่อ

วัดราษฎร์บำรุง (วัดหงอนไก่)(2)

วัดราษฎร์บำรุง (วัดหงอนไก่)(2)

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ต.คลองมะเดื่อ

วัดสุวรรณรัตนาราม

วัดสุวรรณรัตนาราม

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน

วัดสุวรรณรัตนาราม(2)

วัดสุวรรณรัตนาราม(2)