แหล่งท่องเที่ยว อ่างทอง

แหล่งท่องเที่ยว

กลองยาวยาวที่สุดในโลก

กลองยาวยาวที่สุดในโลก

เป็นกลองยาวที่ทำเป็นพิเศษยาวที่สุดในโลก เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านทำกลอง เป็นหมู่บ้านหัตถกรรม การทำกลองโดยภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้

ต้นไผ่สีสุกบริเวณวัดยางทอง

ต้นไผ่สีสุกบริเวณวัดยางทอง

ในบริเวณทางเข้าวัดยางทอง จะมีต้นไผ่สีสุกที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาทรงขอให้ท่านเจ้าอาวาส(พระครูสิริพัฒนกุล)ปลูกเพื่อใช้ในการขยายพันธุ์ให้กับชาวบ้านด้วย เมื่อปี พ.ศ.2522

บึงคลองแพ

ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 บ้านคลองแพ ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง มีขนาดกว้างประมาณ 5 ไร่ บึงมีความสวยงามตามธรรมชาติ จึงมีประชาชนมาเที่ยวพักผ่อนเป็นประจำ

บ้านทรงไทย

บ้านทรงไทย

ภายในตำบลไผ่ดำพัฒนา นับว่ามีการปลูกสร้างรูปแบบไทย ๆ คือบ้านทรงไทย ที่มีต้นแบบเดิมสมัยเก่าค่อนข้างมาก เป็นลักษณะบ้านทรงไทยกึ่งสมัยใหม่และสมัยเก่ารวมกันมากกว่า 40 หลังคา

ปู่ดอก-ปู่ทองแก้ว

ปู่ดอก-ปู่ทองแก้ว

พระตำหนักคำหยาด

พระตำหนักคำหยาด

พระตำหนักคำหยาด มีลักษณะตัวตึกก่อด้วยอิฐถือปูนกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร เป็นลวดลายปูนปั้นความปรากฎในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา กล่าวสรุปได้ว่า ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสลำน้ำมะขามเฒ่า เมื่อปี พ.ศ.2451 ได้เสด็จมายัง ณ ที่นี้ และทรงมีพระราชหัตถเลขาอรรถาธิบายไว้ว่า เดิมทีทรงมีพระราชดำริว่า ขุนหลวงหาวัด (เจ้าฟ้าอุทุมพร หรือ กรมขุนพรพินิต) ทรงผนวชที่วัดโพธิ์ทองแล้วสร้างพระตำหนักคำหยาด

พระตำหนักคำหยาด

เพื่อจำพรรษาครั้นได้ทอดพระเนตรเห็นพระตำหนักคำหยาดสร้างด้วยความปราณีตสวยงาม แล้วทรงเห็นว่าพระตำหนักคำหยาด คงจะสร้างสมัยสมเด็จพระบรมโกศเพื่อเป็นที่ประทับแรม เนื่องจากมีพระราชนิยมเสด็จประพาสเมืองแถบนี้อยู่เนือง ๆ ปัจจุบันกรมศิลปากรได้บูรณะ และได้ขึ้นทะเบียนพระตำหนักเป็นโบราณสถานไว้แล้ว

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง

เมื่อปี พ.ศ.2535 พระครูสุคนธศีลคุณ (หลวงพ่อหอม) มีคำสั่งจะสร้างเจดีย์ขึ้น มีความกว้าง 40 เมตร สูง 58 เมตร เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ประดิษฐานในเจดีย์ ต่อมาราว พ.ศ.2538 พระครูสุคนธศีลคุณ ได้ทราบข่าวอาการประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นช่วงเริ่มก่อสร้างเจดีย์ และด้วยความห่วงใยในพระองค์ท่าน หลวงพ่อหอมได้ตั้งสัจจาธิษฐานจะสร้างเจดีย์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านจนสำเร็จถึงปัจจุบัน

พิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ไม้ไผ่

พิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ไม้ไผ่

รูปหล่อหลวงพ่อภักดิ์

รูปหล่อหลวงพ่อภักดิ์

วัดโบสถ์ ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ จ.อ่างทอง เป็นวัดที่หลวงพ่อภักดิ์จำวัดอยู่ขณะที่ท่านยังมีชีวิต ขณะจำวัดท่าน ได้สร้างศาลาการเปรียญ สร้างวิหาร สร้างหอระฆัง จึงทำให้มีลูกศิษย์ มากมาย พอท่านอายุได้ 60 ปี ก็ได้อาพาธและมรณะภาพในที่สุด ทางกรรมการวัดและลูกศิษย์จึงได้สร้างรูปหล่อไว้เป็นที่สักการะบูชาจนถึงปัจจุบัน

วังปลาวัดโพธิ์วงษ์

วังปลาวัดโพธิ์วงษ์

วังปลาวัดโพธิ์วงษ์ ตั้งอยู่ที่ ม.1 ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง ห่างจากที่ทำการ อบต. 200 เมตร เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเลี้ยงปลาชนิดต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก

วัดกำแพง

วัดกำแพง

เป็นวัดที่มีหลวงพ่อแก่นเป็นที่เคารพสักการะบูชาของคนทั่วไป