ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต

เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ครบวงจรจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ทุกชนิด และเป็นศูนย์แหล่งบันเทิง