วัดเขียนเขต

เป็นวัดที่ก่อตั้งในสมัย ร.5 เป็นวัดพระอารามหลวงภายในอาคารกุฎิวัด สร้างภาพประติมากรรมบนฝาผนัง ภาพวาดในสมัยอดีต