วัดมูลจินดาราม

มีโบราณสถานสมัยรัชกาลที่ ร.5 เป็นวัดพระอารามหลวง