วัดเจดีย์ทอง

ตั้งอยู่หมู่ที่1 สันนิษฐานว่าจะสร้างขึ้นตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งมีชาวรามัญได้อพยพหนีพม่าจากเมืองเมาะตะมะ ตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี โดยมีพระยาราม เป็นผู้ริเริ่มสร้างวัด  • เจดีย์ทอง เป็นเจดีย์แบบทรงรามัญสร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างวัดประมาณเกือบ 200 ปี
    -พระพุทธรูป ปางมารวิชัย แบบทรงมอญ สร้างด้วยแก้วหยกสีขาว หน้าตักกว้าง 1 ศอก สูง 2 ศอก ประดิษฐานอยู่ที่หอสวดมนต์ สร้างโดยชาวรามัญ อายุประมาณ 100 กว่าปี