วัดป่าชังมงคล

เป็นวัดเจ้าคณะอำเภอองค์ปัจจุบัน (พระครูวิมลสารกิจ) สร้างเมื่อปี พ.ศ.2504 เป็นวัดมหานิกาย ก่อตั้งพร้อมๆกับการก่อตั้งกิ่ง อ.กระนวน มีการศึกษาพระปริยัติธรรม