วัดศรีสว่าง

เป็นวัดอดีตเจ้าคณะอำเภอองค์ก่อน (พระครูชวนสารโสภณ) สร้างเมื่อปี พ.ศ.2493 เป็นวัดมหานิกาย ก่อตั้งพร้อมกับการก่อตั้งกิ่ง อ.กระนวน มีการศึกษษพระปริยัติธรรม