ประเพณีบุญบั้งไฟ

ต.หนองโกเป็นตำบลที่มีความสามัคคีรู้คุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณ คือ ประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) ถวายแด่พระยาแถนให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล/ราษฎรรู้รักสามัคคี เอื้ออาทรต่อกันมีขบวนแห่ประดับสวยงาม บั้งไฟเป็นแบบ 3 บั้ง มีบุญบกครอบอยู่บนราชรถ ลวดลายเป็นแบบลายสับควรต่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานภูมิในเป็นอย่างยิ่ง