วัดโนนกลาง

เป็นวัดดั้งเดิมของตำบลห้วยยาง เป็นวัดที่ใช้ในการอุปสมบทลูกหลานทุกหมู่บ้านในตำบล มีสำนักเรียนพระปริยัติธรรม มีพระ 9 รูป สามเณร 5 รูป