กู่แก้ว

ในปี พ.ศ.2529-2530 กรมศิลปกรทำการขุดแต่งบูรณะกู่แก้ว ได้พบโบราณวัตถุซึ่งจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขอนแก่น ได้แก่ ศิลาจารึก รูปพระโพธิสัตว์วัชรสัตว์วัชรสัตว์ พระโพธิสัตว์วัชรปาณีทรงครฑรูปเทพบนหลังสัตว์ เป็นศิลปะสมัยบายนของเขมร