กลุ่มหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านธรรมจาริก (เผ่าเย้า)ิ (1)

เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชาวเขา โดยมีการนำสินค้าจากที่อื่น ๆ มาตั้งจำหน่ายร่วมด้วย โดยนักท่องเที่ยวจะเข้ามาชมขนบธรรมเนียม ประเพณีความเป็นอยู่ประจำวันของชาวเขา มีสินค้า เช่น ผ้าปักลายชาวเขา กระเป๋า เสื้อชาวเขา ฯลฯ ปักลายด้วยมือ ผลิตได้วันละ 10 ชิ้น เดือนละ 300 ชิ้น ราคาตั้งแต่ 10 - 500 บาท