กลุ่มหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านธรรมจาริก (เผ่าเย้า) (2)

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 13 บ้านธรรมจารึก ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110