หมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านห้วยโจ้ - จอป่าคา (อาข่า)

เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชาวเขา โดยนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเป็นอยู่ของชุมชนชาวเขา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยโจ้ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110