ถ้ำลำพุง

ตำบลหนองหว้า มีแหล่งโบราณคดีที่สำคัญ ได้แก่ บริเวณถ้ำสำพุง ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 12 ต.หนองหว้า อ.เขากรรจ์ ซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ถ้ำเขาสำพุงเป็นถ้ำที่เกิดในภูเขาหินปูน