คลองบางม่วง

คลองบางม่วงไหลผ่านหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 1 และไหลลงทะเลในหมู่ที่ 2 มีทัศนียภาพที่สวยงาม ป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีราษฎรประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังและเลี้ยงปู