บึงทุ่งพึ่งพือ

เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ อุดมสมบูรณ์ด้วยพืช และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในน้ำ