เขื่อนปากตก

สถานที่ร่มรื่น ด้วยป่าไม้ มีนกพื้นเมืองหลายชนิด