น้ำตกตาดใหญ่

เป็นน้ำตกประมาณ 5 ชั้น ชั้นที่มีความสูงและความสวยงามมากที่สุด เป็นชั้นสุดท้าย มีความสูงประมาณ 80 เมตร
ปริมาณน้ำฝนในฤดูฝนมาก แต่ในฤดูแล้งจะมีน้ำน้อย