" กุดกะเหลิบ "

" กุดกะเหลิบ" เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหินและตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร มีเนื้อที่ประมาณ 1,500 ไร่ มีน้ำตลอดปี มีธรรมชาติที่สมบูรณ์และงดงามเป็นอย่างมาก มีศักยภาพเหมาะสมที่จะพัฒนาให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพใหหลายๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดยโสธร