โรงแรม พิษณุโลก

โรงแรม

โรงแรมราชวงศ์

จำนวนที่พัก 95 ห้อง, ราคา 200 - 600 บาท

โรงแรมลอนดอน

จำนวนที่พัก 11 ห้อง, ราคา 150 - 200 บาท

โรงแรมวังแก้ว

จำนวนที่พัก 85 ห้อง, ราคา 470 - 765 บาท

โรงแรมศิวะเทพ

จำนวนที่พัก 40 ห้อง, ราคา 250 - 440 บาท

โรงแรมสมัยนิยม

จำนวนที่พัก 37 ห้อง, ราคา 300 - 450 บาท

โรงแรมสยามโฮเต็ล

จำนวนที่พัก 40 ห้อง, ราคา 120 - 300 บาท

โรงแรมสุขกิจ

จำนวนที่พัก 17 ห้อง

โรงแรมอมรินทร์นคร

ห้องปรับอากาศประมาณ 100 ห้อง

โรงแรมอู่ทอง

จำนวนที่พัก 96 ห้อง, ราคา 480 - 760 บาท

โรงแรมเกียรติวิมล

จำนวน 40 ห้อง , ราคา 350-400 บาท

โรงแรมเทพนคร

ห้องปรับอากาศ 150 ห้อง

โรงแรมเทพนคร

จำนวนที่พัก 150 ห้อง, ราคา 500 - 1,500 บาท