โรงแรม พิษณุโลก

โรงแรม

โรงแรมไพลิน

จำนวนที่พัก 240 ห้อง, ราคา 1,000 - 2,500 บาท

โรงแรมไพลิน

ห้องปรับอากาศประมาณ 200 ห้อง