โรงแรม สระบุรี

โรงแรม

กระท่อมทิพย์ฮิลล์ รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 6 ห้อง, ราคา 800 - 2,000 บาท

กระท่อมทิพย์ฮิลล์รีสอร์ท

บริการที่พัก อาหาร

ค่ายฉิ่มกุล

ค่ายลูกเสือหัตถวุธ

จิตรประไพ ชาเล่ต์

จำนวนที่พัก 40 ห้อง, ราคา 600 - 4,000 บาท

ชาญ อิสสระ รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 40 ห้อง, ราคา 1,500 - 4,000 บาท

ดาวเด่น รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 4 ห้อง, ราคา 500 - 2,200 บาท

ถนอมทรง

จำนวนที่พัก 10 ห้อง, ราคา 120 - 200 บาท

ทรัพย์สินรุ่งเรือง โฮเทล

จำนวนที่พัก 200 ห้อง, ราคา 460 - 1,800 บาท

ทวีทรัพย์ โฮเต็ล

จำนวนที่พัก 13 ห้อง, ราคา 60 - 120 บาท

ท้องทอง รีสอร์ท

น้ำตกไร่กุสุมา

จำนวนที่พัก 26 ห้อง, ราคา 1,200 - 6,500 บาท