สวนสุขภาพสุริยะภรต

ที่พักใต้หลังคาชั้นสาม 7-12 ท่าน รวมข้าวต้ม 6 ชุด ราคา 900 บาท/คืน
ที่พักใต้หลังคาชั้นสาม ราคา 150 บาท/คืน
ห้องประชุม 25-70 ท่าน รวมเครื่องดื่ม 25 ชุด ราคา 900 บาท /วัน