ลานสักรีสอร์ท

ห้องละ 500 บาท/คืนมีจำนวน 10 ห้อง
ราคาห้องละ700บาท/คืน มีจำนวน 2 ห้อง
ติดต่อเป็นหมู่คณะจะลดพิเศษ