แม่ฮ่องสอนฮิลล์ (Mae Hong Son Hill Resort)

จำนวน 24 ห้อง ราคา 200-700 บาท