เมืองปายรีสอร์ท (Muang Pai resort)

จำนวน 20 ห้อง ราคา 550-600 บาท