เกาะหมาก รีสอร์ท

จำนวน 50 ห้อง ราคา 800-3,600 บาท

http://www.kohmakresort.net/scripts/default.asp