แควใหญ่ฮิลตันปาร์ค

จำนวน 24 ห้อง ราคา 800-1,800 บาท