อ่าวนิด โอเวอร์ซีโฮม

จำนวน 13 ห้อง ราคา 300-1,200 บาท