สุดยอดสินค้า OPC ปี 2555 จังหวัดกำแพงเพชร

รายชื่อผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอดสินค้า OPC ปี 2555 จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร (Kamphaengphet OTOP Product Champion 2012) รายชื่อผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอดสินค้า OPC ปี 2555

ดาว ประเภทผลิตภัณฑ์ หมวดผลิตภัณฑ์ รหัสผู้ประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้ประกอบการ ที่อยู่ โทรศัพท์
5 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป 620100008 กล้วยกวนตองแก้ว กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะน้ำโจนสามัคคี 53/2 ม.4 ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 081-0455548
5 อาหาร ขนม 620100011 เต้าฮวยชากังราว เต้าฮวยชากังราว 45-51 ถนนกำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 055-713252 055-714603
5 อาหาร ข้าวและธัญพืชแปรรูป 620100012 เฉาก๊วยสำเร็จรูปในน้ำเชื่อม บริษัทเฉาก๊วยชากังราวจำกัด 141/3 ม.6 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 055-854821
5 อาหาร ขนม 620100070 กระยาสารทณัฐภรณ์ ณัฐภรณ์กระยาสารท 49/1 ม.1 ถนนพหลโยธิน ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 862043051
5 อาหาร เนื้อสัตว์ นม ไข่แปรรูป 620100102 หมูฝอย กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านหนองหลวง 19/1 ม.3 ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 899066056
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 620200019 ผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่มทอผ้าไหมโนนใหญ่พัฒนา 177 ม.10 ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 087-2040325
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 620300089 ผ้าปักชาวเขา กลุ่มผ้าปักชาวเขา 352 ม.9 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 875749055
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 620500015 ผ้าขาวม้า กลุ่มทอผ้าบ้านหนองจอกพัฒนา 78 ม.9 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 872088847
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า 620600003 เสื้อบุรุษ กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านคลองสำราญ 2 ม.12 ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 824003290
5 อาหาร ขนม 621100001 กระยาสารท กลุ่มแม่บ้านเกาะพิมูลพัฒนา 52/2 ม.3 ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 55745116
4 อาหาร เนื้อสัตว์ นม ไข่แปรรูป 620100032 หมูฝอย นางจำเนียน คำอินทร์ 78/1 ม.2 ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 082-7677398
4 อาหาร ข้าวและธัญพืชแปรรูป 620100040 ราชาเฉาก๋วย(เฉาก๊วยในน้ำเชื่อม) กลุ่มแม่บ้านชาววัง 35 ม.1 ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 084-1782789
4 อาหาร ขนม 620100041 ขนมกระยาสารทแม่ทองพิน กระยาสารทแม่ทองพิน 41 ม.9 ถนนกำแพงเพชร-ท่ามะเขือ ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร "055-729091 086-2089545"
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 620100069 ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติลายเพชรกำแพง กลุ่มทอผ้าไหมแก้วพัฒนา 147 ม.22 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 084-8156900
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า 620100100 กางเกงบุรุษ กลุ่มสตรีเย็บผ้าแม่นารี 426/2 ม.5 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 898561756
4 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 620100104 ชาแก้วห้าราก วิสาหกิจชุมชนแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้านจังหวัดกำแพงเพชร กองการศึกษา ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 83166591
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย 620100105 แหวนเงินประดับพลอย นางอารีย์ ติ้วทอง (เพชรพลอย) 12/12 ม.6 ต.สระแก้ว อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 894610078
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 620200020 ผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่มทอผ้าไหม 30 ม.5 ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 086-2117114
4 สมุนไพรฯ วัตถุอันตราย 620200028 น้ำส้มควันไม้ กลุ่มอาชีพบ้านหนองไม้แดง 180 ม.6 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 087-1086046
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 620300051 ผ้าลายขัดพื้นฐาน กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติบ้านชัยมงคล 198/2 ม.19 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 089-5078099
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 620300094 ผ้าเจ้าสาว (ผ้าปักชาวเขา) ผ้าปักชาวเขา ( เหมยจ้อย แซ่จ๋าว ) 1152 ม.16 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 089-6314368
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 620300095 ผ้าปักชาวเขา (ผ้าตกแต่ง) กลุ่มผ้าปักชาวเขา (เหมยเซ็ง อยู่สุภาพ) 77/7 ม.9 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 816743028
4 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป 620400013 มะพร้าวเสวย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบึงเสือเต้น 90 ม.5 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 899072052
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย 620400018 กระเป๋าสานพลาสติก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสานพลาสติกบ้านส่องตาแล 156 ม.12 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 875258422
4 ของใช้ โลหะหรือทำจากโลหะเป็นหลัก 620400024 แจกันดีบุก นางเบญจมาพร เมฆปรีดาวงศ์ 55 ม.1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 55771722
4 ของใช้ เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา 620400028 กระถางธูปเบญจรงค์ นายวินัย ณิทาน 70 ม.17 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 881721230
4 ของใช้ เคหะสิ่งทอ 620500012 มุ้ง กลุ่มทำมุ้งแม่บ้านวังแขม 203 ม.1 ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 898578316
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 620500014 ผ้าถุงมัดหมี่ กลุ่มทอผ้าบ้านป่าเหียง 104 ม.1 ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 904582125
4 อาหาร ขนม 620500017 ขนมเทียนแก้วเอี่ยมจิตร ขนมเทียนแก้วเอี่ยมจิตร 149 ม.9 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 55864065
4 อาหาร น้ำพริก 620600002 น้ำพริกแกงเผ็ด "น้ำพริก ""นายพราน""" 155/5 ม.2 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 812865435
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 620600006 ผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่มทอผ้าลานไผ่ 48/1 ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 620700014 ผ้ามัดหมี่ทอมือ กลุ่มทอผ้าแม่บ้านเกศกาสร 139 ม.2 ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 081-2840239
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย 620700043 กระเป๋าถือหูธรรมดา กลุ่มจักสานผักตบชวา 211 ม.11 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 090-6902887
4 อาหาร ขนม 620700044 ขนมทองม้วน กลุ่มอาชีพแม่บ้านโนนใน 45 ม.8 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 084-6228299
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 620800002 ผ้ามัดหมี่ กลุ่มผ้าทอมือเส้นด้ายประดิษฐ์ 72 ม.2 ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 089-2368672
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 620900003 ผ้าไหมมัดหมี่ทอมือ กลุ่มผ้าไหมทอมือ 220/1 ม.3 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 815348190
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 621000015 ผ้าขาวม้า กลุ่มสตรีแม่บ้านทอผ้าบ้านวังเจ้า 52/1 ม.5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 812816792
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า 621100017 เสื้อซับใน (เสื้อคอกระเช้าแบบมีกระดุม) กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า ชุดชั้นใน บ้านคลองแตงโม 5 ม.20 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 818867455
3 อาหาร เนื้อสัตว์ นม ไข่แปรรูป 620100002 ไข่เค็ม นางปราณี จะนต 4/27 ซอย4 ถนนเทศบาล 2 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 085-0147049
3 อาหาร ข้าวและธัญพืชแปรรูป 620100003 กระยาสารทเทียนหอม นางฐาปนี จันศร 53 ซอย1 ถนนเทศา 2 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 082-4090010
3 อาหาร ขนม 620100025 ข้าวแตนทิพตะวัน กลุ่มอาชีพสตรีด้านการถนอมอาหาร 219/1 ม.6 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 089-6428808
3 ของใช้ อื่นๆ 620100027 มดแม่ไม้มวยไทย กลุ่มผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์วัสดุผสม (มดงาน) 40 ม.7 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 083-5303911
3 ของใช้ อื่นๆ 620100051 กรอบรูปจากกระดาษสับปะรด ลักษณาวดี มาลินีกุล 144 ม.21 ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 055-712886
3 ของใช้ จักสาน ถักทอ 620100054 ไม้กวาดดอกหหญ้า กลุ่มแม่บ้านโนนโกจัดทำไม้กวาดดอกหญ้า 166/1 ม.9 ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 081-8875397
3 ของใช้ ไม้ - ทำจากไม้เป็นหลัก 620100064 ผลิตภัณฑ์จากขี้เลื่อย (มังกร) ผลิตภัณฑ์จากขี้เลื่อย 67 ม.4 ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
3 ของใช้ ดอกไม้ประดิษฐ์ 620100076 ต้นกล้วยมงคล(ปั้นทอง) กลุ่มผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวเหนียว 46/1 ม.1 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 817852901
3 ของใช้ จักสาน ถักทอ 620200008 ตะกร้าถัก กลุ่มอาชีพสตรีบ้านโนนใหญ่ 43 ม.6 ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 848125690
3 ของใช้ จักสาน ถักทอ 620200015 ตะกร้าถัก กลุ่มอาชีพสานเปลญวน 164 ม.4 ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 082-1690917
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 620400009 ผ้าทอมือ กลุ่มทอผ้าบ้านคลองใหม่พัฒนา 291 ม.15 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 904583371
3 ของใช้ จักสาน ถักทอ 620500003 กระเป๋าสานปอแก้ว กระเป๋าสานปอแก้ว 69/1 ม.2 ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 081-9723202
3 ของใช้ อื่นๆ 620500009 โคมไฟนกเงือก ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว 14 ม.1 ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 862069906
3 ของใช้ จักสาน ถักทอ 620500018 เสื่อกก กลุ่มทอเสื่อบ้านป่าเหียง 99/2 ม.1 ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 831629319
3 ของใช้ จักสาน ถักทอ 620500019 เครื่องจักสาน นายเสนาะ ทองแจ่ม 36 ม.4 ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 804552561
3 ของใช้ ไม้ - ทำจากไม้เป็นหลัก 620600019 นกคุ้มไม้แกะสลัก กลุ่มหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านใหม่โพธิ์พัฒนา 42/3 ม.9 ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 872126402
3 ของใช้ ไม้ - ทำจากไม้เป็นหลัก 620600031 นกเงือก กลุ่มหัตถกรรมบ้านเรือนไทย 105/4 ม.11 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 895679144
3 อาหาร เนื้อสัตว์ นม ไข่แปรรูป 620600032 ไส้กรอกหมู กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนอำเภอพรานกระต่าย 151 ม.3 ถนนพิทักษ์บุญยงค์ ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 845928050
3 ของใช้ เคหะสิ่งทอ 620700030 ผ้าห่มผ้าสำลี กลุ่มตัดเย็บผ้าห่มบ้านฟากทุ่ง 103 ม.1 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 083-3006885
3 ของใช้ จักสาน ถักทอ 620800004 เสื่อกก กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองนกชุม 90 ม.2 ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 084-4941985
3 ของใช้ อื่นๆ 620800016 ต้นบอนไซ กลุ่มหัตถกรรมเป่าแก้วบ้านโนนจั่น 32 ม.1 ต.ทุ่งทอง อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 081-3613591
3 ของใช้ อื่นๆ 621000005 ภาพหนังแกะสลักรูปพระสี่อิริยาบท กลุ่มแกะสลักหนังมรดกหัตถศิลป์ 243 ม.9 ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 876625116
3 อาหาร น้ำพริก 621100008 น้ำปลาหวาน นางสตรีรัตน์ ชูอินทร์ 71/4 ม.3 ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 891156849
3 ของใช้ ไม้ - ทำจากไม้เป็นหลัก 621100039 กระถางใส่กล้วยไม้ 8 มุม กลุ่มแกะสลักไม้ 90/1 ม.19 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 879435034
2 ของใช้ อื่นๆ 620100001 เบาะนั่ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมไทยประดิษฐ์ 42 ม.5 ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 818653512
2 อาหาร ขนม 620100056 ขนมทองม้วน กลุ่มเกษตรกรแม่บ้านศรีโยธิน 45 ม.7 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 083-2618024
2 ของใช้ ดอกไม้ประดิษฐ์ 620100067 ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเปลือกข้าวโพด (ดอกไม้) เตือนคนึง 3/34 ม.4 ถนนเทศบาล2 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
2 ของใช้ เคหะสิ่งทอ 620100077 ผ้าห่มนวม กลุ่มหัตถกรรมตัดเย็บผ้าวังตะเคียน 69 ม.99 ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 892693143
2 ของใช้ ไม้ - ทำจากไม้เป็นหลัก 620100103 กรอบรูปไม้สัก กลุ่มกรอบรูปไม้ 34 ม.22 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 848156900
2 ของใช้ อื่นๆ 620200024 ถ่านอัดแท่ง นายสถาพร สุ่มศรี 180 ม.6 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 088-5467810
2 ของใช้ จักสาน ถักทอ 620200027 ไม้กวาดดอกหญ้า นางระพี เมณฑ์กูล 43 ม.8 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 084-6880661
2 ของใช้ ดอกไม้ประดิษฐ์ 620400008 กระดาษใยกล้วย นางบุษยมาศ สาระพงษ์ 136 ม.6 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 810450846
2 อาหาร ขนม 620400020 ทองม้วน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้ 99 ม.20 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 899580891
2 ของใช้ ไม้ - ทำจากไม้เป็นหลัก 620500004 ลูกนั่ง (ผลิตภัณฑ์จากรากไม้) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์รากไม้บ้านท่ามะเขือ 1021 ม.2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 872070589
2 ของใช้ อื่นๆ 620600008 ศาลเจ้าจีนหินอ่อน พลอยหินอ่อน 9/9 ม.5 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
2 ของใช้ อื่นๆ 620600034 ศาลเจ้าที่หินอ่อน กลุ่มแกะสลักหินอ่อนพรานกระต่าย 79 ม.4 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 818878849
2 ของใช้ เคหะสิ่งทอ 620700011 ผ้าห่ม (ปลอกผ้าห่มนวม) กลุ่มเย็บผ้าห่ม ม.1 ฟากทุ่ง 31 ม.1 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 086-2124603
2 ของใช้ อื่นๆ 620700013 ต้นไม้มงคลใหญ่ กลุ่มต้นไม้มงคลชุมชนย่อยโนนตากแดด 84 ม.1 ถนนเทศบาล 7 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 087-3197401
2 ของใช้ เคหะสิ่งทอ 620700015 ผ้าเช็ดมือ กลุ่มทอผ้าบ้านคลองเจริญ 81 ม.7 ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 081-0459448
2 ของใช้ เคหะสิ่งทอ 620900007 พรมเอนกประสงค์ กลุ่มผ้าทอนานาภัณท์ 297 ม.16 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 083-7648944
2 ของใช้ จักสาน ถักทอ 620900012 ผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติก (หมวกสาน หมวกถัก) กลุ่มทำหมวกบ้านไผ่ยาวสามัคคี 48/2 ม.9 ซอย9 ถนน9 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 824053944
2 ของใช้ จักสาน ถักทอ 620900030 ไม้กวาดดอกหญ้า กลุ่มสตรีทำไม้กวาดดอกหญ้าบ้านปางมะนาว 67 ม.11 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 900571732
2 ของใช้ เคหะสิ่งทอ 621100016 พรมเช็ดเท้ารูปนกแพนกวิน พรมเช็ดเท้าจากเศษผ้าบ้านโกสัมพี 3/4 ม.5 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 831625810
2 ของใช้ ไม้ - ทำจากไม้เป็นหลัก 621100021 ชั้นวางของระแนงสองชั้น สิ่งประดิษฐ์จากเศษไม้ 67 ม.5 ซอยศาลเจ้าพ่อเสือ ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 089-2704042
2 ของใช้ ดอกไม้ประดิษฐ์ 621100029 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 152/2 ม.4 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 890832075
2 ของใช้ ดอกไม้ประดิษฐ์ 621100030 วัสดุเหลือใช้(ต้นหมื่นๆล้าน) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวัสดุเหลือใช้(รีไซเคิล) 32 ม.19 ถนนพหลโยธิน ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 896391627
2 ของใช้ อื่นๆ 621100049 กระทงจากเปลือกข้าวโพด นางสาวทองรวม คุณนาม (กระทงจากเปลือข้าวโพด) 127 ม.8 ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 08-6975-9732
1 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป 620500020 กล้วยทอดกรอบ นางสาวสำอางค์ ส่งเชื้อ 384 ม.4 ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 839505841