ชมรมศึกษาพันธุ์พืชไทย (Natural Essences)

ชมรมศึกษาพันธุ์พืชไทย (Natural Essences)

ชมรมศึกษาพันธุ์พืชไทย (Natural Essences)

ติดต่อ : น.ส.อรุณี ทองสว่าง

โทร : 081 4410537, 081 6964473

อีเมล : nessences@hotmail.com

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/naturalessence
www.thainaturalessences.com

ข้อมูลทั่วไป

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 12 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งชมรมขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2543

สินค้าโอทอป