ติดต่อเกี่ยวกับ OTOP ที่ Call Center จังหวัดต่างๆ

หมายเลขโทรศัพท์ ของ Call Center กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดต่างๆ สำหรับผู้ที่ติดต่อผู้ผลิต/ผู้ประกอบการไม่ได้ และสอบถามเรื่องการจัดงานโอทอป จะจัดที่ไหน เมื่อไร

เนื่องจากได้มีผู้ที่สนใจในสินค้าโอทอป ต้องการจะติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้า แต่ติดต่อผู้ผลิต
ไม่ได้ เนื่องจากผู้ผลิตได้มีการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ไปแล้วโดยไม่ได้แจ้งไทยตำบลฯให้ปรับปรุง
ข้อมูล และมีผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามมาที่ไทยตำบลฯเรื่อยๆ ซึ่งบางราย ไทยตำบลฯก็ได้ช่วยค้นหา
เบอร์ติดต่อให้ท่านได้ แต่บางรายก็ต้องถามไปที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด


ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจสินค้าโอทอป ทางไทยตำบลฯจึงได้จัดรวบรวมรายชื่อ
และหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ Call Center กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา สำนักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดต่างๆ แบ่งเป็นภาคและจังหวัด ตามที่แสดงไว้ หากท่านติดต่อกับผู้ผลิตไม่ได้ หรือ
ประสงค์จะทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โอทอป กรุณาติดต่อได้โดยตรง
...................................
อนึ่ง ผู้ที่ประสงค์จะทราบว่าจะมีการจัดงานโอทอป ที่ไหน เมื่อไร กรุณาติดต่อที่
สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 02-143-8911 Fax: 02-143-8910