หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว กำแพงเพชร

หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

Image

บ้านเริงกะพง จังหวัดกำแพงเพชร (2551)

หมู่บ้านแห่งผ้าทอและวัฒนธรรมอิสาน ที่กำแพงเพชร บ้านเริงกะพง หมู่ที่ 3 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมทอผ้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ทอผ้าของหมู่บ้านนี้ ได้รับการยอมรับว่าเป็นสินค้า หนึ่งต..