หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว ตราด

หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

Image

บ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด (2555)

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่บ้านท้ายเขา ชุมชนชายฝั่งทะเลเมืองตราด บ้านท้ายเขา (น้ำเชี่ยว) หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด โดยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดตราด และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการผ..