หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

Image

บ้านแหลมประทับ จังหวัดนครศรีธรรมราช (2556)

วิถีชาวเล วิถีชีวิตคนบ้านแหลมประทับ ที่เมืองคอน บ้านแหลมประทับตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับทะเล ประชาชนในหมู่บ้านมีประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชนชาวเลที่ง..