หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว ระยอง

หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

Image

บ้านมาบเหลาชะโอน จังหวัดระยอง (2556)

เลาะทะเลเมืองระยอง ตามตำนาน เสื่อกระจูด แห่งบ้านมาบเหลาชะโอน บ้านมาบเหลาชะโอน หมู่ที่ 5 ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง ที่โดดเด่นในด้านเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสานอีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิ..